• Tilattu ennen klo 16:00, lähetetty tänään*.
  • Ilmainen kaiverrus
  • Ilmainen toimitus yli 89,00 €

Yleiset ehdot
Sisällysluettelo:
1 artikla - Määritelmät
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
3 artikla - Sovellettavuus
4 artikla - Tarjous
5 artikla - Sopimus
6 artikla - Peruuttamisoikeus
7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet peruuttamisaikana
8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset
9 artikla - Elinkeinonharjoittajan velvollisuudet peruuttamistilanteessa
10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
11 artikla - Hinta
12 artikla - Suoritus ja lisätakuu
13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
14 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen
15 artikla - Maksaminen
16 artikla - Valitusmenettely
17 artikla - Riidat
18 artikla - Lisä- tai poikkeavat määräykset
 
1 artikla - Määritelmät
Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
1.    Liitännäissopimus: sopimus, jossa kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja etäsopimuksen yhteydessä ja nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut toimittaa elinkeinonharjoittaja tai kolmas osapuoli kyseisen kolmannen osapuolen ja elinkeinonharjoittajan välisen sopimuksen perusteella;
2.    Peruuttamisaika: määräaika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
3.    Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsiteollisuus- tai ammattitoimintaan liittyvissä tarkoituksissa;
4.    Päivä: kalenteripäivä;
5.    Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
6.    Jatkuva sopimus: sopimus tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson ajan;
7.    Pysyvä tietoväline: kaikki välineet - sähköposti mukaan lukien -, joiden avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että niitä voidaan myöhemmin käyttää tai tarkastella sen ajanjakson ajan, joka on sopiva sen tarkoituksen kannalta, johon tiedot on tarkoitettu, ja että tallennetut tiedot voidaan jäljentää muuttumattomina;
8.    Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus peruuttaa etäsopimus harkinta-ajan kuluessa;
9.    Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajille etäsopimuksella;
10.    Etäsopimus: sopimus, joka tehdään yrittäjän ja kuluttajan välillä tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä koskevan järjestäytyneen järjestelmän puitteissa ja jossa sopimuksen tekemiseen asti ja sen tekeminen mukaan luettuna käytetään yksinomaan tai yhdessä yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa.
11.    Peruuttamislomakkeen malli: näiden ehtojen liitteenä I oleva eurooppalainen peruuttamislomakkeen malli. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole tilauksensa peruuttamisoikeutta;
12.    Etäviestintätekniikka: keino, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan tarvitsee olla samanaikaisesti samassa huoneessa.
 
2 artikla - Yrittäjän henkilöllisyys
Brepen
Herenweg 102
1431GX Aalsmeer (ei käyntiosoitetta).
Puhelinnumero: +31 (0)85-3039241
Sähköpostiosoite: info@brepen.fi
Kauppakamarin numero: 89100697
Btw-identificatienummer: NL864879209B01
 
Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asianmukaista lupajärjestelmää, on ilmoitettava seuraavat tiedot
valvontaviranomaisen tiedot.
 
Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:
- ammattiyhdistys tai -järjestö, johon yrittäjä kuuluu;
- ammattinimike ja paikka EU:ssa tai Euroopan talousalueella, jossa se on myönnetty;
- viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammatillisiin sääntöihin sekä tiedot siitä, missä ja miten nämä ammatilliset säännöt ovat saatavilla.
3 artikla - Sovellettavuus
1.    Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin yrittäjän tarjouksiin ja kaikkiin yrittäjän ja kuluttajan välisiin etäsopimuksiin.
2.    Näiden yleisten sopimusehtojen teksti on annettava kuluttajan saataville ennen etäsopimuksen tekemistä. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjän on ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitettava, millä tavoin yleisiin ehtoihin voi tutustua yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajalle pyynnöstä mahdollisimman pian maksutta.
3.    Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisestä kohdasta poiketen ja ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten sopimusehtojen teksti voidaan asettaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa sen pysyvälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin sopimusehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään sähköisesti tai muutoin maksutta kuluttajan pyynnöstä.
4.    Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palvelukohtaisia ehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja jos ehdot ovat ristiriidassa keskenään, kuluttaja voi aina vedota siihen sovellettavaan ehtoon, joka on hänelle edullisin.
 
4 artikla - Tarjous
1.    Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai se on sidottu ehtoihin, tämä on mainittava nimenomaisesti tarjouksessa.
2.    Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat totuudenmukainen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Tarjouksessa olevat ilmeiset virheet tai ilmeiset puutteet eivät sido yrittäjää.
3.    Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia tarjouksen hyväksymiseen liittyy.
 
5 artikla - Sopimus
1.    Jollei 4 kohdan määräyksistä muuta johdu, sopimus syntyy sillä hetkellä, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää asetetut ehdot.
2.    Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi tarjouksen hyväksymisen vastaanottamisen sähköisesti. Niin kauan kuin elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
3.    Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjän on toteutettava asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet sähköisen tiedonsiirron suojaamiseksi ja varmistettava turvallinen verkkoympäristö. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjän on noudatettava asianmukaisia turvatoimenpiteitä.
4.    Yrittäjä voi - oikeudellisissa puitteissa - tiedustella, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa, sekä kaikkia niitä seikkoja ja tekijöitä, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella perusteltu syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus kieltäytyä tilauksesta tai hakemuksesta tai liittää sen täytäntöönpanoon erityisehtoja perusteluineen.
5.    Yrittäjän on viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön toimituksen yhteydessä lähetettävä kuluttajalle seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle:
6. elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, jonne kuluttaja voi mennä tekemään valituksia;
7. ehdot, joilla ja miten kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä ilmoitus peruuttamisoikeuden poissulkemisesta.
8. tiedot takuista ja olemassa olevista myynninjälkeisistä palveluista.
9. tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta kaikkine veroineen; tarvittaessa toimituskustannukset; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa.
10. sopimuksen irtisanomista koskevat vaatimukset, jos sopimuksen kesto on yli vuosi tai jos sopimus on toistaiseksi voimassa oleva;
11. jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, peruuttamislomakkeen malli.
12.    Jos kyseessä on kestokauppatapahtuma, edellisen kohdan määräystä sovelletaan vain ensimmäiseen toimitukseen.
 
6 artikla - Peruuttamisoikeus
Kun kyseessä ovat tuotteet:
1.    Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen vähintään 14 päivän harkinta-aikana ilman perusteluja. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä tai syitä.
2.    Edellä 1 kohdassa tarkoitettu peruuttamisaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen, tai:
3. jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivänä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Elinkeinonharjoittaja voi kieltäytyä tilaamasta useita tuotteita, joilla on eri toimitusajat, edellyttäen, että hän on selkeästi ilmoittanut tästä kuluttajalle ennen tilausprosessia.
4. jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen ilmoittamansa kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai osan;
1. jos kyseessä on sopimus tuotteiden säännöllisestä toimittamisesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.
 
Kun kyseessä ovat palvelut ja digitaalinen sisältö, joita ei toimiteta aineellisella välineellä:
3.    Kuluttaja voi purkaa palvelusopimuksen ja sellaisen digitaalisen sisällön toimittamista koskevan sopimuksen, jota ei toimiteta aineellisella välineellä, vähintään 14 päivän kuluessa ilman perusteluja. Elinkeinonharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan syytä tai syitä.
4.    Edellä 3 kohdassa mainittu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekemistä seuraavana päivänä.
 
Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisella välineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei ole ilmoitettu:
5.    Jos elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallia, harkinta-aika päättyy 12 kuukauden kuluttua tämän artiklan edellisten kohtien mukaisesti määritellyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
6.    Jos elinkeinonharjoittaja on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai nämä tiedot.
 
7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-aikana
1.    Kuluttajan on harkinta-aikana käsiteltävä tuotetta ja sen pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tuotteen pakkauksesta tai käyttää sitä vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi. Perusperiaatteena on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saisi tehdä kaupassa.
2.    Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu 1 kohdassa sallittua laajemmasta tavasta käsitellä tuotetta.
3.    Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvon alenemisesta, jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle kaikkia lakisääteisiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekohetkellä.
 
8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset
1.    Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle peruuttamisajan kuluessa peruuttamislomakkeen mallilla tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
2.    Kuluttaja palauttaa tuotteen mahdollisimman pian, kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta seuraavasta päivästä, tai luovuttaa sen (yrittäjän valtuutetulle edustajalle). Tätä ei vaadita, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan päättymistä.
3.    Kuluttaja palauttaa tuotteen kaikkine toimitettuine lisävarusteineen, jos se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä yrittäjän antamien kohtuullisten ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
4.    Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käyttämisestä on kuluttajalla.
5.    Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan olisi vastattava näistä kustannuksista, tai jos elinkeinonharjoittaja ilmoittaa, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse vastata palautuslähetyksen kustannuksista.
6.    Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole saatettu valmiiksi myyntiä varten rajoitetussa määrässä tai tietyssä määrässä, alkaa peruuttamisaikana, kuluttaja on velkaa elinkeinonharjoittajalle summan, joka on verrannollinen siihen osaan sitoumuksesta, jonka elinkeinonharjoittaja on täyttänyt peruuttamisajankohtana, verrattuna sitoumuksen täydelliseen täyttämiseen.
7.    Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, jota ei ole tehty valmiiksi rajoitetussa määrässä tai määrässä, tai kaukolämmön toimittamisesta, jos:
8. elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisen yhteydessä maksettavasta kustannusten korvaamisesta tai peruuttamislomakkeen mallia, tai;
9. kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen aloittamista tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamista peruuttamisaikana.
10.    Kuluttaja ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat sellaisen digitaalisen sisällön täydellisestä tai osittaisesta toimittamisesta, jota ei ole toimitettu aineellisella välineellä, jos:
11. hän ei ole ennen sen toimittamista nimenomaisesti suostunut siihen, että sopimuksen täyttäminen aloitetaan ennen harkinta-ajan päättymistä;
12. hän ei ole suostumusta antaessaan tunnustanut menettäneensä peruuttamisoikeuttaan; tai
13. elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut tätä kuluttajan ilmoitusta.
14.    Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset purkautuvat lain nojalla.
 
9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamistapauksessa
1.    Jos elinkeinonharjoittaja antaa kuluttajalle mahdollisuuden ilmoittaa peruuttamisesta sähköisesti, hänen on viipymättä lähetettävä vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta.
2.    Yrittäjä palauttaa kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien mahdolliset toimituskulut, jotka yrittäjä on veloittanut palautetusta tuotteesta, viipymättä mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoa itse noutaa tuotetta, hän voi odottaa korvauksen maksamista, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.
3.    Yrittäjän on käytettävä samaa maksuvälinettä, jota kuluttaja on käyttänyt takaisinmaksuun, ellei kuluttaja sovi muusta maksutavasta. Palautus on kuluttajalle maksuton.
4.    Jos kuluttaja on valinnut halvinta vakiotoimitusta kalliimman toimitustavan, yrittäjän ei tarvitse palauttaa kalliimman toimitustavan lisäkustannuksia.
 
10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Elinkeinonharjoittaja voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos elinkeinonharjoittaja on selkeästi ilmoittanut tästä tarjousta tehdessään tai ainakin hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:
1.    Tuotteet tai palvelut, joiden hintaan vaikuttavat rahoitusmarkkinoiden vaihtelut, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan kuluessa;
2.    Julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntimenetelmää, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluja kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupanpitäjän johtamassa huutokaupassa, ja jossa voittanut tarjoaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
3.    Palvelusopimukset sen jälkeen, kun palvelu on suoritettu kokonaisuudessaan, mutta vain jos:
4. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
5. kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
6.    Alankomaiden siviililain 7:500 §:ssä tarkoitetut pakettimatkat ja henkilökuljetussopimukset;
7.    Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, jos sopimuksessa on määrätty tietty suorituspäivä tai -kausi ja jotka eivät koske asumista, tavarankuljetusta, autonvuokrauspalveluja ja ateriapalveluja;
8.    Vapaa-ajan toimintaa koskevat sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietystä päivästä tai ajanjaksosta, jolloin sopimus on täytettävä;
9.    Tuotteet, jotka on valmistettu kuluttajan määritysten mukaisesti, jotka eivät ole tehdasvalmisteisia ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
10.    Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajoitettu;
11.    Sinetöidyt tuotteet, joita ei voida palauttaa terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
12.    Tuotteet, jotka luonteensa vuoksi sekoittuvat peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen; 13;
13.    Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa;
14.    Sinetöidyt ääni- ja kuvatallenteet sekä tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
15.    Sanoma- ja aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
16.    Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella tietovälineellä, mutta vain jos:
17. suoritus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella ennakkosuostumuksella; ja
18. kuluttaja on ilmoittanut, että hän menettää siten peruuttamisoikeutensa.
 
11 artikla - Hinta
1.    Tarjouksessa ilmoitetun voimassaoloajan aikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palvelujen hintoja ei saa korottaa, lukuun ottamatta arvonlisäverokannan muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
2.    Edellisestä kohdasta poiketen yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluja, joiden hinnat ovat riippuvaisia rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa, muuttuvin hinnoin. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat tavoitehintoja, on mainittava tarjouksessa.
3.    Hinnankorotukset kolmen kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai säännöksistä.
4.    Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on määrännyt siitä ja:
5. ne ovat seurausta lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä; tai
6. kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
7.    Tuotteiden tai palvelujen tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.
 
12 artikla - Sopimuksen noudattaminen ja lisätakuu 
1.    Elinkeinonharjoittaja takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten terveellisyys- ja/tai käyttökelpoisuusvaatimusten sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien lakisääteisten säännösten ja/tai viranomaismääräysten mukaisia. Jos niin on sovittu, yrittäjä takaa myös, että tuote soveltuu muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön.
2.    Yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi sopimuksen perusteella esittää yrittäjää vastaan, jos yrittäjä ei ole täyttänyt sopimuksen mukaista osuuttaan.
3.    Lisätakuulla tarkoitetaan yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, maahantuojan tai valmistajan sitoumusta, jolla hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin mihin hänellä on lakisääteinen velvollisuus siinä tapauksessa, että hän ei ole täyttänyt omaa osaansa sopimuksesta.
 
13 artikla - Toimitus ja täytäntöönpano
1.    Yrittäjän on noudatettava mahdollisimman suurta huolellisuutta ottaessaan vastaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja arvioidessaan palvelujen tarjoamista koskevia hakemuksia.
2.    Toimituspaikka on se osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
3.    Näiden yleisten sopimusehtojen 4 artiklan määräykset asianmukaisesti huomioon ottaen yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset sopivalla nopeudella, kuitenkin viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muusta toimitusajasta ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai voidaan toteuttaa vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä. Tällöin kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus mahdollisiin vahingonkorvauksiin.
4.    Kun sopimus on purettu edellisen kohdan mukaisesti, yrittäjä palauttaa kuluttajan maksaman summan viipymättä.
5.    Riski tuotteiden vahingoittumisesta ja/tai katoamisesta on yrittäjällä siihen asti, kunnes tuotteet luovutetaan kuluttajalle tai etukäteen nimetylle ja yrittäjän tietoon saatetulle edustajalle, ellei nimenomaisesti toisin sovita.
 
14 artikla - Kestotapahtumat: kesto, irtisanominen ja jatkaminen
Irtisanominen:
1.    Kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (myös sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, noudattaen sovellettavia irtisanomissääntöjä ja enintään yhden kuukauden irtisanomisaikaa.
2.    Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka on tehty tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, milloin tahansa määräaikaisen sopimuksen päättyessä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla.
3.    Kuluttajat voivat irtisanoa edellisissä kohdissa tarkoitetut sopimukset: 
o irtisanoa milloin tahansa, eikä niitä saa rajoittaa irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai tiettynä ajanjaksona;
o irtisanoa vähintään samalla tavalla kuin hän on ne tehnyt;
o irtisanoa sopimukset aina samalla irtisanomisajalla, jonka yrittäjä on itselleen asettanut.
Uudistaminen:
4.    Määräajaksi tehtyä sopimusta, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkö) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uudistaa määräajaksi.
5.    Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa säädetään, määräaikainen sopimus, joka on tehty päivä- tai viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta, voidaan hiljaisesti uusia enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän uudistetun sopimuksen ennen uudistuksen päättymistä enintään kuukauden irtisanomisajalla.
6.    Määräaikaista sopimusta, joka on tehty tuotteiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten, voidaan hiljaisesti jatkaa toistaiseksi vain, jos kuluttaja voi irtisanoa sen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika saa olla enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimittamista.
7.    Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä-, uutis- ja viikkosanomalehtien ja -aikakauslehtien säännöllistä toimittamista tutustumistarkoituksessa (kokeilu- tai tutustumistilaus), ei jatketa hiljaisesti, vaan se päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson päättyessä.
Kesto:
8.    Jos sopimuksen kesto on yli vuosi, kuluttaja voi vuoden kuluttua irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, paitsi jos kohtuullisuus ja tasapuolisuus estävät sopimuksen irtisanomisen ennen sovitun keston päättymistä.
 
15 artikla - Maksaminen
1.    Jollei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta tai, jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Jos kyseessä on sopimus palvelun tarjoamisesta, tämä määräaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
2.    Kun tuotteita myydään kuluttajille, yleisissä sopimusehdoissa ei saa koskaan vaatia kuluttajaa maksamaan yli 50 prosenttia ennakkoon. Jos ennakkomaksusta on määrätty, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksia kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) toteuttamiseen ennen kuin määrätty ennakkomaksu on suoritettu.
3.    Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle annettujen tai mainittujen maksutietojen virheellisyydestä.
4.    Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvollisuuttaan (maksuvelvollisuuksiaan) ajoissa, kuluttaja on, sen jälkeen kun yrittäjä on ilmoittanut hänelle maksuviivästyksestä ja yrittäjä on antanut kuluttajalle 14 päivän määräajan, jonka kuluessa kuluttaja voi vielä täyttää maksuvelvollisuutensa, maksamatta jättämisen jälkeen tämän 14 päivän määräajan kuluessa, velvollinen maksamaan erääntyneelle määrälle lakisääteisen koron, ja yrittäjällä on oikeus periä maksun perimisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tuomioistuimen ulkopuolella. Nämä perintäkulut ovat enintään 15 prosenttia maksamattomista määristä 2 500 euroon asti, 10 prosenttia seuraavista 2 500 eurosta ja 5 prosenttia seuraavista 5 000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Yrittäjä voi poiketa mainituista määristä ja prosenttiosuuksista kuluttajan eduksi.
 
16 artikla - Valitusmenettely
1.    Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
2.    Sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat valitukset on esitettävä yrittäjälle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet, jotka on kuvattu täydellisesti ja selkeästi.
3.    Yrittäjälle toimitettuihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos reklamaatio vaatii ennakoitavasti pidemmän käsittelyajan, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa antamalla ilmoituksen reklamaation vastaanottamisesta ja ilmoittamalla, milloin kuluttaja voi odottaa yksityiskohtaisempaa vastausta.
4.    Kuluttajan on joka tapauksessa annettava yrittäjälle 4 viikkoa aikaa ratkaista valitus yhteisymmärryksessä. Tämän määräajan jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.
17 artikla - Riidat
1.    Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset sopimusehdot koskevat, sovelletaan yksinomaan Alankomaiden lakia.
 
18 artikla - Lisä- tai poikkeavat määräykset
Näistä yleisistä sopimusehdoista poikkeavat lisä- tai poikkeavat määräykset eivät saa olla kuluttajan kannalta haitallisia, ja ne on kirjattava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla pysyvälle tietovälineelle.
 
 
Liite I: Peruuttamislomakkeen malli
 
 
Peruuttamislomakkeen malli
 
(Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain, jos haluatte peruuttaa sopimuksen).
 
- To: [ yrittäjän nimi]
[ yrittäjän maantieteellinen osoite]
[ yrittäjän faksinumero, jos sellainen on käytettävissä]
[ yrittäjän sähköpostiosoite tai sähköpostiosoite] [ yrittäjän sähköpostiosoite tai sähköpostiosoite]
 
- Ilmoitan/ilmoitamme* täten teille, että olen/ olemme* tehneet sopimuksemme seuraavista asioista
seuraavien tuotteiden myynnistä: [tuotenimike]*
seuraavan digitaalisen sisällön toimittamisesta: [digitaalisen sisällön nimi]*.
seuraavan palvelun toimittamisesta: [palvelun nimi]*,
peruuttaa/peruuttaa*
 
- Tilattu*/vastaanotettu* [tilauspäivä palvelujen osalta tai vastaanottopäivä tuotteiden osalta].
 
- [Kuluttajan nimi]
 
- Osoite kuluttaja(t)]
 
- [Kuluttajan (kuluttajien) allekirjoitus] (vain jos tämä lomake toimitetaan paperilla).
 
- Päiväys]
 
 
* Poistakaa se, mikä ei koske, tai täyttäkää se, mikä koskee.